UNESCO Chair

for Clean and Renewable Energies

Islamic Republic of Iran

کرسی یونسکو برای

انرژیهای پاک و جایگزین

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزشی ،

علمی و فرهنگی

سازمان ملل متحد

(یونسکو)

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با اعطای کرسی یونسکو برای انرژی های پاک وتجدیدپذیر به عنوان مرکز تبادل اطلاعات و شبکه تبادل تخصص ومهارتهای زیست محیطی انرژی های پاک و تجدیدپذیر در منطقه فعالیت می کند.  تحقیقات زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات که در این کرسی صورت میگیرد در اختیار مراکز تحقیقات جهانی قرار خواهد گرفت  و به طور متقابل این اطلاعات را مراکز جهانی در اختیار محققان دانشگاهی کشور و اساتید دانشگاه های منطقه قرار خواهند داد که بسیار مفید و حائز اهمیت است.
طراحی و بهینه سازی : نونگار پردازش