UNESCO Chair

for Clean and Renewable Energies

Islamic Republic of Iran

کرسی یونسکو برای

انرژیهای پاک و جایگزین

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزشی ،

علمی و فرهنگی

سازمان ملل متحد

(یونسکو)

همسو با اهداف عالی برنامه یونسکو، کرسی انرژی های پاک و تجدیدپذیر دارای اهداف مشخصص آتی است:

 

  • آموزش و پژوهش در زمینه انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و پسماندی

 

  • اجرای پروژه های پایلوت و کوچک در زمینه انرژی های پاک و تجدید پذیر

 

  • شبکه سازی و تبادل اطلاعات، مهارت ها و اقدامات موفق در زمینه انرژی های پاک و تجدید پذیر

 

  • بررسی و امکان سنجی تاسیس نهاد منطقه ای کاربردی انرژی های پاک و تجدید پذیر

 

  • همکاری های ملی و منطقه ای در راستای اهداف فوق

 

  • گستره فعالیت کرسی، ایران و منطقه کشور های عربی است .

 

  • هدف کرسی  رقابت  و جایگزینی سازمان ها و نهاد های کارآمد  موجود نیست . هدف اساسا ارتقا آموزش و

پژوهش  دانشگاهی  و آگاهی عمومی  در زمینه انرژی های پاک و تجدیدپذیر, شبکه سازی و ایجاد بانک

اطلاعاتی و نهایتا  تاسیس سازمانی منطقه ای  به همین منظور است.

 

طراحی و بهینه سازی : نونگار پردازش